รู้จักประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

หลังจากประเทศจีนปกครองประเทศด้วยระบบจักรพรรดิมาเป็นเวลานาน มีราชวงศ์สืบทอดต่อกันมาหลายพันปี จนมาสิ้นสุดลงในสมัยราชวงศ์ชิง ในปี ค.ศ.1911 เมื่อ ดร.ซุนยัดเซ็น สามารถนำกองกำลังทหารเข้าล้มล้างและสถาปนาการปกครองแบบสาธารณรัฐขึ้นมาได้

ดร.ซุนยัดเซ็น

การปกครองในช่วงแรกเป็นแบบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ ภายใต้การปกครองของพรรคก๊กมินตั๋ง มีชื่อเรียกประเทศว่า สาธารณรัฐจีน (Republic of China : 中華民國) หลังจาก ดร.ซุนยัดเซ็น ถึงแก่กรรมแล้ว ประธานาธิปดีคือ นายพลเจียงไคเช็ค ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวสาธารณรัฐจีนประสบปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งกับพรรคคอมมิวนิสต์

ธงชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน

หลังจากการร่วมมือชั่วคราวเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามกลางเมืองได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น แต่แล้วในที่สุดกองทัพประชาชนของพรรคคอมมิวนิสต์ก็สามารถเอาชนะพรรคก๊กมินตั๋งได้ โดยเหมาเจ๋อตงสถาปนา สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China : 中華人民共和國) ส่วนทางด้านสาธารณรัฐจีนได้ไปตั้งถิ่นฐานที่เกาะไต้หวันแทน

ในช่วงแรกของการปกครองจะใช้หลักการคอมมิวนิสต์อย่างเต็มรูปแบบ แต่ได้ลดความเข้มงวดลงและเพิ่มเสรีภาพทางการค้ามากขึ้นในสมัยของเติ้งเสี่ยวผิง

สาธารณรัฐประชาชนจีนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 22 มณฑล (ไม่นับรวมไต้หวันที่อาจจะถือเป็นมณฑลที่ 23) 5 เขตปกครองตนเอง และ 4 มหานคร ซึ่งแต่ละมณฑลจะมีเมืองหลวงของแต่ละมณฑล และมีผู้ปกครองแต่ละมณฑลแยกกันไป

แผนที่ประเทศจีน

ในปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เป็นประเทศที่มีการส่งออกมาเป็นอันดับหนึ่งของโลก และมียอดเงินสำรองระหว่างประเทศมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกอีกด้วย

รูปแบบการปกครองในช่วงแรกมีตำแหน่งประธานรัฐบาลประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเปลี่ยนเป็นประธานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และในปัจจุบันคือ ตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งปัจจุบันคือ หูจิ่นเทา ซึ่งจะหมดวาระลงในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2556 และยังมีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ในการปกครองประเทศอีกด้วย

นายกโจวเอินไหล

โดยนายกรัฐมนตรีคนแรกคือ โจวเอินไหล ส่วนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือนายเวินเจียเป่า